APPLY JOB


ตำแหน่ง"พนักงานขับรถส่งของ"

🔴 เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
🔴 จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.3 ขึ้นไป
🔴 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือ ใบขับขี่รภประเภท2
🔴 สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้


หน้าที่และความรับผิดชอบ

🔴 ขับรถส่งสินค้าของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
🔴 ตรวจนับ/รับ สินค้า ให้ตรงและถูกต้องตรงตามเอกสาร
🔴 สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี


   สนใจติดต่อสมัครได้ทั้งทางจดหมายและอีเมล์ พร้อมแนบเอกสารข้อมูลส่วนตัว, รูปถ่าย มาที่

บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด
349 ถนนสิริธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10700
โทรศัพท์ 02-433-4778, 02-433-5416, 02-424-0959
หรือ Email : info@petrochem-equipment.co.th