APPLY JOB


ตำแหน่ง"บัญชี ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี"

🔴 เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
🔴 จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี
🔴 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
🔴 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
🔴 สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
🔴 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้


หน้าที่และความรับผิดชอบ

🔴 ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
🔴 จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
🔴 ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน
🔴 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


   สนใจติดต่อสมัครได้ทั้งทางจดหมายและอีเมล์ พร้อมแนบเอกสารข้อมูลส่วนตัว, รูปถ่าย มาที่

บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด
349 ถนนสิริธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10700
โทรศัพท์ 02-433-4778, 02-433-5416, 02-424-0959
หรือ Email : info@petrochem-equipment.co.th