APPLY JOB


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง" ผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด "
ตำแหน่ง" พนักงานขาย ประจำสำนักงานใหญ่ "
ตำแหน่ง" พนักงานขาย ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี "
ตำแหน่ง" พนักงานบัญชี "
ตำแหน่ง" พนักงานขับรถส่งของ "


   สนใจติดต่อสมัครได้ทั้งทางจดหมายและอีเมล์ พร้อมแนบเอกสารข้อมูลส่วนตัว, รูปถ่าย มาที่

บริษัท ปิโตรเคม อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด
349 ถนนสิริธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรณีย์ 10700
โทรศัพท์ 02-433-4778, 02-433-5416, 02-424-0959
หรือ Email : info@petrochem-equipment.co.th